Gala de fin d'année 2011 à Zinga-Zanga

Gala de fin d'année 2011 à Zinga-Zanga

Gréta, Pavel, dans les coulisses