Gala de fin d'année 2011 à Zinga-Zanga

Gala de fin d'année 2011 à Zinga-Zanga

Laura, Rébecca, Pavel, Réda.