Gala de fin d'année 2011 à Zinga-Zanga

Gala de fin d'année 2011 à Zinga-Zanga

Monique, Pavel, Orlane.